MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
Postępowanie w czasie epidemii
Deklaracja dostęponości
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt
Logo Dąbrowa Górnicza

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW "WYSTAW ŚMIECI"


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego "WYSTAW ŚMIECI"(zwanych dalej "Usługą").
 2. Usługodawcą jest Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 34 c w Dąbrowie Górniczej zwany dalej "Usługodawcą".
 3. Każda osoba, która ma złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego, będąca użytkownikiem polskiej sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym "WYSTAW ŚMIECI" wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS lub wyraziła zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną w Deklaracji A, o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem").
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2
Zasady korzystania z Usługi

 1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują numer telefonu w systemie informatycznym "WYSTAW ŚMIECI".
 2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym "WYSTAW ŚMIECI" odbywa się na stronie internetowej http://mzgodg.pl i polega na uzupełnieniu wymaganych danych: numer kontrahenta, numer telefonu do powiadomień, imię i nazwisko i suma kontrolna z indywidualnego rachunku bankowego.
 3. Na podany numer telefonu wskazany w Deklaracji A o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przy równoczesnym spełnieniu warunku o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zostanie przysłany sms z informacją o możliwości przyłączenia się do systemu informatycznego "WYSTAW ŚMIECI". Po jednorazowym zatwierdzeniu odpowiedzią "TAK" usługa zostaje uruchomiona na wskazanym numerze telefonu.
 4. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego "WYSTAW ŚMIECI".
 5. Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu informatycznego "WYSTAW ŚMIECI" polega na:
  1. wysłaniu z zarejestrowanego numeru telefonu wiadomości STOP, na numer 661 005 112, system informatyczny odeśle potwierdzenie wyrejestrowania z usługi i będzie to ostatnia wiadomość. Koszt wiadomości wg stawek operatora dla numeru zarejestrowanego użytkownika.
  2. zgłoszeniu do MZGO prośby o dezaktywację usługi Wyrejestrowanie zadziała od następnego dnia.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego "WYSTAW ŚMIECI" przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie informatycznym "WYSTAW ŚMIECI" przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.

§ 3
Przesyłane treści

 1. Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w systemie informatycznym "WYSTAW ŚMIECI" przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące następujących zagadnień związanych ze STATUTEM MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI, REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA oraz harmonogramu wywozu odpadów.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach wymienionych w pkt.1 § 3.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub dodania kategorii.
 4. Usługodawca zobowiązuje się nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w systemie informatycznym i informowanie o tych zmianach poprzez GSM zarejestrowanych użytkowników. Informacje te nie będą wysyłane częściej niż raz w miesiącu.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,
  2. problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy,
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi,
 8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych, podanych w formularzu rejestracyjnym (tj. numeru telefonu, miejscowości i ulicy) przez Usługodawcę wyłącznie na potrzeby świadczenia Usługi. Podanie numeru telefonu stanowi podanie danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1-3 ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
 10. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zostanie przesłana poprzez wiadomość SMS, do Użytkowników usługi w ramach systemu informatycznego "WYSTAW ŚMIECI". Nowy Regulamin będzie zamieszczony na stronie internetowej www.mzgodg.pl.
 11. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi przez Usługodawcę należy przesyłać wyłącznie listownie pod adres: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, Al. Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza, podając adres do korespondencji, Użytkownika składającego reklamację.
 12. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
 13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 14. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 15. Zapoznanie się z regulaminem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika dla potrzeb aplikacji "WYSTAW ŚMIECI" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1182). Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami z siedzibą przy ulicy Al. Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również - na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w innych celach niż potrzeb niezbędnych do działania aplikacji "WYSTAW ŚMIECI" lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 16. Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników systemu "WYSTAW ŚMIECI" obowiązuje od dnia 01.07.2016r.
Logo Dšbrowa Górnicza

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014