MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
Postępowanie w czasie epidemii
Deklaracja dostęponości
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt
Logo Dąbrowa Górnicza

Obowiązek Informacyjny RODO (art.13)


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (2016/679) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami Al. J. Piłsudskiego 34c; 41-303 Dąbrowa Górnicza tel. (32) 264 46 23, fax (32) 264 71 99, e-mail: sekretariat@mzgodg.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w MZGO tel. (32) 264 46 23, e-mail: iodo@mzgodg.pl
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych przepisami prawa wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, do którego MZGO zostało powołane, zgodnie ze statutem.
 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
 6. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów oraz wypełnienia ciążących na MZGO obowiązków prawnych.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nierozpatrzeniem Pana/i sprawy.
 9. Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  Inspektor Ochrony Danych


Logo Dšbrowa Górnicza

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014