MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
Postępowanie w czasie epidemii
Deklaracja dostęponości
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt
Logo Dąbrowa Górnicza

O firmie


I. prowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w Dąbrowie Górniczej;

II. organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

III. organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

IV. pobór opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i przekazanie opłaty do budżetu gminy;

V. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych;

VI. przyjmowanie i magazynowanie odpadów pochodzących ze zbiórki odpadów niebezpiecznych;

VII. zarządzanie Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Gminnymi Centrami Zbiórki Odpadów;

VIII. prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami zbieranymi selektywnie w tym niebezpiecznymi;

IX. nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

X. nadzór nad selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych w sposób umożliwiający pozyskanie co najmniej następujących frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

XI. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

XII. udostępnianie na stronach internetowych informacji o:

1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2. miejscach zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne;

3. odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

4. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z informacją o firmie prowadzącej punkty selektywnego zbierania odpadów, oraz wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;

XIII. prowadzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym;

1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2. potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

3. kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;

4. liczby mieszkańców;

XIV. przeprowadzenie przetargów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów;

XV. świadczenie usług w zakresie przyjmowania odpadów do składowania;

XVI. świadczenie usług w zakresie składowania odpadów, zarządzanie kwaterą składowania odpadów balastowych KW1;

XVII. wykonywanie prac rekultywacyjnych na składowiskach odpadów przy użyciu własnego sprzętu i materiału (kompostu i innych materiałów dopuszczonych zgodnie z obowiązującym prawem);

XVIII. energetyczne wykorzystanie biogazu;

XIX wykonywanie prac związanych z selektywną zbiórką odpadów;

XX. wykonywanie prac związanych z pielęgnacją, przygotowaniem terenów zielonych przy użyciu własnego sprzętu;

XXI. usługi związane z wykorzystaniem posiadanego parku maszynowego z zakresu zadań statutowych;

XXII. wykorzystanie projektów i opracowań na bazie doświadczeń przy prowadzeniu Zakładu;

XXIII. promowanie i marketing wypracowanych technologii i rozwiązań technicznych na bazie Zakładu;

XXIV. współpraca z instytutami badawczo - rozwojowymi i wiodącymi firmami krajowymi oraz Unii Europejskiej, w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania Zakładu pod względem ekonomicznym i technologicznym;

XXV. propagowanie działań ekologicznych poprzez organizację selektywnej zbiórki odpadów i zbiórkę surowców wtórnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza;

XXVI. realizacja innych czynności związanych z działalnością statutową Zakładu obejmujących system gospodarowania odpadami w gminie;Logo Dšbrowa Górnicza

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014